Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.
Systematiskt Brandskyddsarbete omfattar normalt följande:

  • Brandskyddspolicy
  • Byggnadsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Riskinventering
  • Brandskyddsregler
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning.

Systematiskt brandskyddsarbete
I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.
Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning. Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation. Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker och så vidare. Exempelvis behöver kanske en förskola, en mindre kontorslokal eller en mindre butik en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet. För en komplex industri, ett sjukhus eller större hotell däremot behövs ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation. Det handlar i grunden om att ha kunskap om vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur de olika delarna av brandskyddet (exempelvis brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm, ventilation) fungerar och samspelar.

Man behöver ha rutiner för hur, och hur ofta, olika delar av brandskyddet ska kontrolleras så att funktionen säkerställs över tid. Förutom tekniska delar så är organisatoriskt brandskydd viktigt, inte minst i vissa typer av verksamheter, t.ex. i vård och omsorg, där personalens insats vid utrymning kan vara avgörande. Då ingår det i det systematiska brandskyddsarbetet att se till att personalen har den kunskap och de förutsättningar som behövs.

Text hämtad från MSB.

Läs mer om vårt egenkontrollsystem BUS

Så här skriver MSB kring ansvar och systematiskt brandskyddsarbete >>


Kontakta oss om du vill veta mer kring systematiskt brandskyddsarbete, SBA eller kring vårt SBA-system BUS