Vi är certifierade av SVEBRA. (Svenska Brandsäkerhetsföretag)

Våra professionella tekniker utför underhåll av ert brandskydd i enlighet med gällande regler och rekommendationer.

Vi hjälper er att upprätta ert SBA med fokus på bästa möjliga brandsäkerhet med hänsyn till brandrisk i er specifika verksamhet. Detta gör vi i enlighet med gällande lagar, föreskrifter samt er egen ambition.

Service och underhåll

Vi utför service och underhåll på:

  • Handbrandsläckare
  • Brandposter
  • Rökluckor (Brandgasventilator)
  • Hänvisningsarmaturer
  • Utrymningsplaner
  • Hjärtstartare
  • Släcksystem
  • Larm
  • SBF maskinbesiktning
  • Vi ser även över att skyltning är korrekt och ert Systematiska brandskyddsarbete

Vad säger våra lagar om brandsäkerhet?

LSO, Lagen om skydd mot olyckor: (SFS 2003:778)

”2 § Ägare och nyttjanderättshavare till byggnad eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

I lagen hittar man också grunden för kravet på att alla ska jobba systematiskt (SBA) med sitt brandskydd. Ni förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, sånär som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att ni måste göra allt ni kan för att förhindra att brand uppstår och ha rutiner för vad ni ska göra när en brand inträffar.

Grunden i det Systematiska brandskyddsarbetet är dokumentationen som beskriver brandskyddet. Systematiskt innebär att upprätthålla och förbättra brandskyddet. Regelbundna utbildningar av personalen säkerställer att kunskap upprätthålls om att förebygga/släcka brand, stoppa blödning, häva ett hjärtstopp eller utrymma säkert, etc.

Arbetsmiljölagen 3 kap. 2§:

”Arbetsgivare skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.”

”Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar ska underhållas väl.”

AFS, Arbetsmiljöverkets Författningssamling

AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning

I den gällande AFS:en finns en tydlighet när det gäller utrymningssäkerhet. Krav på nödbelysning för att utrymningen skall vara säker samt krav på rutiner för utrymning samt att utrymningsövningar genomförs regelbundet så att arbetstagaren har aktuell kunskap.

90 § Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att alla arbetstagare ska kunna utrymma arbetsplatsen. Utrymningsövningar ska normalt genomföras så att arbetstagarna har aktuell kunskap om hur utrymningen ska ske.

96 § Utrymningsvägar ska ha belysning som fungerar med tillfredställande säkerhet. En utrymningsväg där det krävs belysning för att utrymningen ska vara säker, ska ha tillräcklig nödbelysning för utrymning, om det är fel på den ordinarie belysningen.


Kontakta oss om du vill boka ett servicebesök eller har frågor om lagar och förordningar kring brandsäkerhet.